Obserwatorzy

wtorek, 11 marca 2008

Modlitwa do Hermesa


Wspieraj mnie i dziś boski heroldzie!
Nie żądam kolejnych darów, lecz jeśli będą, przyjmę je z wielką radością.
Jak dotąd.
Wciąż wdzięczny jestem za Twe nieustające wsparcie w czasie mej ziemskiej wędrówki.
Przyznaję, że ostatnio obdarzasz mnie niespodziewanymi darami.
Cuda dzieją się, a Ty się uśmiechasz.
Mogę zobaczyć ten uśmiech we śnie lub na jawie,
kiedy swą magiczną laską rozbudzasz wyobraźnię mego śniącego ciała.
Wtedy tylko dzieją się rzeczy niemożliwe, lecz tak realne.
Daj mi i dziś dar przekonywania, boskiej elokwencji, która przybliża mnie do mych celów.
Wiem, że dzięki Tobie pracuję, ile chcę, i mam to, czego chcę.
Dlatego pozwól mi boski darczyńco rozkoszować się też czasem wolnym od codziennej mej pracy.
Support me and today divine herald!
I do not demand next gifts, but if they will be, I will accept it with great joy.
So far .
Continually grateful I am for Your continuously support in time my earthly wanders.
I grant, that you bestow me unexpected gifts recently.
Wonders happen, and You smile.
I can see in dream and daydream this smile,
when you arouse your magic wand imagination in my dreaming body.
Impossible things happen then only, but so real.
Give me and today the gift of convincing, divine eloquence, which brings closer me to my aims.
I know, that I work thanks You, loam I want, and I have this, what I want.
Therefore permit me divine donor to delight from everyday my work with free time also.

Brak komentarzy: