Obserwatorzy

wtorek, 23 grudnia 2008

Katolicy przeciwko wróżbiarstwu. Catholics against divination

TYLKO BÓG CHRZEŚCIJAN ZNA PRZYSZŁOŚĆ?
Po co więc wiara chrześcijan-katolików w "wolną wolę"?
Wolna wola człowieka oznacza m.in. to, że Bóg nie zna przyszłości, nie może bowiem przewidzieć naszych działań, wynikających z wolnej woli właśnie!
ONLY GOD OF CHRISTIAN KNOWS FUTURE?
For what do so Christians' belief - Catholics in "free will"?
Man's free will marks f. e. this, that God does not know future, it can not as to foresee our workings, resulting with free will just!

Holendrzy a kalwinizm


Religia. Choć powierzchownie nie gra dzisiaj żądnej roli w życiu przeciętnego Holendra to jednak ten naród wychowany jest z ręką na biblii i w duchu ich wielkiego spirytualnego przywódcy: Jana Kalwina (Johannes Calvijn). Ta religia już 500 lat formowała charakter tego narodu.
Poniższe trzy cechy charakteryzują holenderski kalwinizm i tym samym charakteryzują ten naród:
Każdy cent szanować i walczyć o każdy cent który można zarobić.
Każdemu posądzeniu o bogactwo zaprzeczyć, ukryć lub usprawiedliwić.
W każdym wypadku twierdzić, że jest się biednym.


Mnie się jednak wydaje, że współczesna Holandia niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to kraj liberalny i pogański w najlepszym tego słowa znaczeniu.