Obserwatorzy

wtorek, 23 grudnia 2008

Katolicy przeciwko wróżbiarstwu. Catholics against divination

TYLKO BÓG CHRZEŚCIJAN ZNA PRZYSZŁOŚĆ?
Po co więc wiara chrześcijan-katolików w "wolną wolę"?
Wolna wola człowieka oznacza m.in. to, że Bóg nie zna przyszłości, nie może bowiem przewidzieć naszych działań, wynikających z wolnej woli właśnie!
ONLY GOD OF CHRISTIAN KNOWS FUTURE?
For what do so Christians' belief - Catholics in "free will"?
Man's free will marks f. e. this, that God does not know future, it can not as to foresee our workings, resulting with free will just!

Brak komentarzy: