Obserwatorzy

sobota, 29 marca 2008

Żyj i umieraj jak GLADIATOR
Nie znasz dnia ani godziny.

Dlatego żyj każdą chwilą, jakby następnej już miało nie być.

Żyj jak GLADIATOR.

Bo przecież nie znasz dnia ani godziny.

Żyj dumnie i z odwagą spoglądaj śmierci w oczy.

Zawsze walcz do końca – nigdy się nie poddawaj.

A kiedy już przegrasz, nie błagaj wroga o litość.

Bo wyroków Losu nie można odmienić –

Przyjmij je z pokorą i odwagą.

Śmierć przyjdzie, o to nie musisz się martwić,

jeśli nie teraz, to później.

Ale teraz żyj pełnią życia, jakby jutro miało nie nadejść.

Bądź wojownikiem życia, które wciąż Cię zaskakuje.

Z przymrużeniem oka patrz na ludzkie przywary.

Bądź odważny, waleczny i mądry,

Bo drugiej szansy już nie dostaniesz.

Teraz toczysz swą walkę na arenie życia.

Tłum patrzy, dlatego nie bądź tchórzem,

Bo jutro nie spojrzysz w swoje lustrzane oczy.

Jednak bądź odważny - nie dla Cezara i tłumów,

Lecz przede wszystkim dla siebie.

Dostałeś jedyną szansę od Życia –

Z nicości wstąpiłeś na arenę tego świata.

Kochaj go tak, jakby innego nie było po śmierci,

Lecz nie przywiązuj się do niego za wszelką cenę.

Pamiętaj, że kto się urodził, musi też umrzeć

I nikt nie uniknie wyroku Śmierci.

Kiedy ona przyjdzie do Ciebie, nie odwracaj tchórzliwie wzroku,

Lecz patrz jej odważnie w oczy.

Żyj i umieraj z odwagą, jak GLADIATOR!


POKONAJ STRACH - ZAAKCEPTUJ BÓL!

Live and die with courage, as GLADIATOR!

You do not know day nor hour.
Therefore live with every moment, as next it would have already to be not.
Live like GLADIATOR.
Because you do not know day yet nor hour.
Live proudly and with courage look in the eyes of Death.
Fight to end always – never surrender.
And when you lose already, do not beg hostile about mercy.
Because you can not alter destination
Accept it with humility and courage.
Death will come, about this you do not need worry,
if not now, then later.
But live with full moon of life now, as it would have to does not come tomorrow.
Be warrior life which surprises You continually.
From wink eye look at human vices.
Be brave, brave and wise,
Because you will not get already second chance.
You roll on arena of life your fight now.
Crowd look for you, therefore be not coward,
Because you will not look in your mirror eyes tomorrow.
However be brave - not for Cesar, not for crowds,
Treat first of all for me.
You got from Life only chance –
You with nothingness entered on arena this world.
Love him so, as it would not be after death different,
Treat do not tie to him for every price.
Remember, that who be bore, it has to die also
And nobody will avoid the judgement of Death.
When she comes to You, do not turn away with cowardly sight,
Look in her in eyes bravely.
Live and die with courage, as GLADIATOR!

Brak komentarzy: